Themadienst Vakantie Bijbel Week 2021

25 juli 2021 - 9.30 uur

Voorganger: Ds. G.C. Bergshoeff

De themadienst als afsluiting van de Vakantiebijbelweek is dit jaar een openluchtdienst: op het weiland van fam van Ginkel aan de Brinkanterweg tegenover nummer 39.

Als je de mogelijkheid hebt, breng dan een eigen kleed of stoeltje mee. Kijk voor de coronaregels op de website van de Hervormde gemeente.

Liturgie

Aanvangslied: Ps.75:1
U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.

Votum en groet

Zingen: Psalm 8
Heer, onze Heer
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde
Heer, onze Heer
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde (2x)

Zie ik de hemel
het werk van uw hand
zon, maan en sterren
door U daar geplant
de hele aarde
en alles wat leeft
het is echt ongelofelijk
dat u dit aan ons geeft

Heer, onze Heer…

Wie ben ik Heer
dat U zelfs aan mij denkt
en mij uw aandacht
en liefde steeds schenkt
U geeft mij alles
ik kom niets tekort
en daarom dank ik U steeds weer
U bent de grootste God

Heer, onze Heer… (2x)

Wet

Ps. 119:53
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen, in al mijn levensjaren,
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
Door Uw genâ bestendig zal bewaren.

Gebeden

Ps. 89:3 en 7
De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht;
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht,
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen;
Want wie is U gelijk bij al de hemelingen?
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,
Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten?

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

Schriftlezing: Handelingen 9:1-19
1 Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hogepriester toe
2 en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen.
3 En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel,
4 en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?
5 En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan.
6 En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen.
7 En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand.
8 En Saulus stond op van de grond; en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus.
9 En gedurende drie dagen kon hij niet zien, en at en dronk hij niet.
10 En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was; en de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere.
11 En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt,
12 en hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden.
13 Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft;
14 en hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die Uw Naam aanroepen.
15 Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten.
16 Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam.
17 En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden.
18 En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt.
19 En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus.

Preek

Lied 463:1 en 2
U die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God, in voor- of tegenspoed.
Uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel, en U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

U bent mijn bestemming,
U hebt mij gemaakt om als uw kind, in voor en tegenspoed,
uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming:
dienen met verstand en met gevoel, vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.

Gebed en voorbede

Lied: De zegen van God
Refrein 2x:
De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat.

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.
(refrein)

Zegen

VWB-themalied: Hallo, contact
1. De Heere God zoekt alle mensen op.
Het maakt niet uit, waar jij je hebt verstopt.
De Heere God zet niemand aan de kant.
Pak gerust Zijn uitgestoken hand!

Refrein: Hij zegt: Hallo hallo contact?
lk weet precies waar jij naar snakt.
lk sla zo graag mijn armen om je heen.
Hallo, hallo contact?!
Nee, je loopt geen gevaar want
reken maar: lk laat je nooit alleen.

2. De Heere God geeft mensen aan elkaar.
Houd samen vol en maak zijn woorden waar.
De Heere God roept jou, je hoort erbij.
Zit je vast, dan maakt Hij jou weer vrij!
Refrein

3. De Heere God geeft alle mensen raad
Wie is als Hij, je steun en toeverlaat?
De Heere God houdt alles in zijn hand.
Wees niet bang, Hij helpt je uit de brand!
Refrein

Coda:Hallo, hallo contact?!

Zie ook:

 

 

 

Info / contact

Al jaren wordt er in Scherpenzeel de eerste week van de zomervakantie een week georganiseerd voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar. Vier ochtenden wordt er aan de hand van het jaarthema liederen gezongen, toneelstukjes gespeeld, wordt er geknutseld en natuurlijk een bijbelverhaal verteld. Wat in eerste instantie bedoeld is voor kinderen die weinig of niets van de Bijbel weten, blijkt ook een fijn begin van de vakantie voor kinderen die (wekelijks) de kerk bezoeken.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u mailen naar vbwscherpenzeel@outlook.com of bellen naar Corné van Dijk tel. 06-22 29 32 02.